Információk

A könyvtár használatával kapcsolatban

Komlóverzum Látogatóközpont, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA

Komló 2024. február 24.

Készült az 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről, a 2012. évi CLII. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról, a 2013. évi CCXVII. törvény egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról, a 2013. évi CLX. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról, a 6/2001. kormányrendelet a könyvtárhasználókat megillető és a 132/2011. kormányrendelet a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. kormányrendelet módosításáról jogszabályok alapján.

A Komlóverzum Látogatóközpont, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (továbbiakban: Komlóverzum) nyilvános könyvtári szolgáltatást biztosít – elsősorban – Komló város lakosságának, valamint a városkörnyék számára éppúgy, mint mindazoknak, akik elfogadják és betartják a használati szabályzatát.

Folyamatosan, válogatva gyűjti – általános gyűjtőkörének megfelelően – a magyar nyelven megjelenő könyveket, periodikumokat, audio-vizuális és elektronikus dokumentumokat. Idegen nyelvűeket lehetőség és igény szerint. Teljességre törekedve gyűjti a város helyismereti dokumentumait, a helyi kiadványokat.

A beszerzett vagy ajándékba kapott (ez utóbbit válogatva) dokumentumokat nyilvántartásba veszi, feltárja, biztosítja a hozzáférést. Gyűjteményét megőrzi, gondozza és védi. Az elavult és elhasználódott dokumentumokat folyamatosan kivonja állományából, szükség esetén gondoskodik a pótlásáról. A feltárást a Szikla integrált könyvtári rendszerben végzi.

Folyamatosan közzéteszi (helyi médiák, faliújság, szórólap, honlap, facebook stb.) az intézmény szolgáltatásait, rendezvényeit. Részt vesz a városi nagyrendezvényekben, biztosítja a könyves és információs hátteret.

Minden érdeklődőnek rendelkezésére áll szolgáltatásaival:

A könyvtárhasználót ingyenesen megilletik a következő alapszolgáltatások:

‒         könyvtárlátogatás,

‒        a könyvár által kijelölt gyűjteményrészek helyben használata,

‒        az állományfeltáró eszközök, katalógusok használata,

‒        információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól.

Minden további szolgáltatásunk a könyvárba történő beiratkozás után vehető igénybe.

1. A látogatóközpont, a könyvtár és a muzeális gyűjtemény használatára vonatkozó szabályok:

 • Az olvasói-, a kiállító- és foglalkoztató terekbe élelmiszert bevinni, ott étkezni tilos!
 • Az intézményben és a bejárattól számított 5 m-es távolságon belül dohányozni tilos!
 • A könyvtár olvasótereiben mobiltelefont használni nem szabad!
 • A látogatóközpont, a könyvtár és a muzeális gyűjtemény dokumentumainak (könyvek, folyóiratok, térképek stb.), használati- és kiállítási tárgyainak épségét meg kell óvni! A szándékos rongálást az intézmény bünteti.
 • Az intézmény területén hirdetések, közlemények csak az intézmény igazgatójának engedélyével helyezhetők el.
 • A látogatóközpont, könyvtár és muzeális gyűjtemény rendjét, használatának szabályait be nem tartó olvasótól a szolgáltatások teljesítését az intézmény ideiglenesen vagy véglegesen megvonja.
 • A látogató észrevételeivel és panaszaival jogorvoslatért az intézmény vezetőjéhez fordulhat.
 • A látogatók javaslatot tehetnek a könyvtárhasználati szabályzat módosítására.

2. Elérhetőségek:

Cím: 7300 Komló, Városház tér 1.

Postacím: 7300 Komló, Pf. 13.

Telefon: +36(72) 481-071

Honlap: www.komloikonyvtar.hu ; www.komloverzum.hu

E-mail cím: komloikonyvtar@gmail.com; komloimuzeum@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/komloverzum

3. Nyitvatartási rend:

A nyitvatartási rendet a főbejáratnál elhelyezett nyitvatartási tábla jelzi, a nyitvatartási rend változásairól (pl. nyári bezárás) külön fel kell hívni az olvasók figyelmét! (plakát, szórólap, honlap, facebook)

3.1. A könyvtár nyitvatartási rendje

Hétfő: szünnap

Kedd:         9.00 – 16.00 óra

Szerda:       9.00 – 17.00 óra

Csütörtök:  9.00 – 16.00 óra

Péntek:       9.00 – 16.00 óra

Szombat:    8.00 – 12.00 óra

Vasárnap:   zárva

A könyvtárba történő bejutás: – felnőtt részleg – teraszon keresztül – gyermek részleg – akadálymentes bejáraton keresztül.

 

3. 2. A látogatóközpont, az ajándékbolt és a muzeális gyűjtemény nyitvatartási rendje

A látogatóközpont és a muzeális gyűjtemény kiállításait nyitvatartási időben a belépődíj megfizetése ellenében bárki látogathatja. Az intézményegységek téli és nyári nyitvatartási rendben működnek.

A nyitvatartás rendje április 1-jétől október 31-ig:

Hétfő:         Kutatónap (Zárva)

Keddtől vasárnapig: 10-18 óráig

 A nyitvatartás rendje november 1-jétől március 31-ig:

Hétfő:         Kutatónap (Zárva)

Keddtől vasárnapig: 10-16 óráig

Előzetes bejelentkezés (48 órával korábban) esetén csoportok számára a nyitvatartási időn kívül is biztosítja a kiállítások megtekinthetőségét, a tárlatvezetés és a múzeumpedagógiai foglalkozások elérhetőségét.

A jegypénztár a zárás előtt fél órával, az ajándékbolt a zárás előtt 10 perccel zár be.

 

II. A könyvtár használata

A könyvtár nyilvános szolgáltatásait bárki igénybe veheti, aki a könyvtárhasználati szabályzatot magára nézve kötelezően elismeri.

 

1. Könyvtári tagsághoz nem kötött szolgáltatások:

– a könyvtár nyilvános helyiségeinek egyéni és csoportos megtekintése;

– információ a könyvtár gyűjtőköréről, állományáról, szolgáltatásairól;

– a könyvtár elektronikus katalógusának használata;

– tájékoztatás más könyvtárak állományáról, szolgáltatásairól, a könyvtári rendszerről;

– a könyvtár rendezvényeinek látogatása.

 

2. Könyvtári tagsághoz kötött szolgáltatások

– az olvasóterekben, a zárt raktárakban elhelyezett dokumentumok, audiovizuális     

  gyűjtemények helyben használata;

– külön gyűjtemények használata;

– könyvek és egyéb dokumentumfajták kölcsönzése;

– játszóház;

– emelt szintű szolgáltatások igénybe vétele;

– szakirodalmi tájékoztatás;

– hozzáférés a könyvtár számítógépes hálózatán elérhető adatbázisok meghatározott   

  köréhez;

– egyéb szolgáltatások (pl. számítógépes adatbázisból nyomtatás);

– könyvtárközi kölcsönzés igénybe vétel.

 

III. A könyvtári tagság

A könyvtár nyilvános szolgáltatásait bárki igénybe veheti, aki a könyvtárhasználati szabályzatot magára nézve kötelezően elismeri.

1. Beiratkozás

Teljes jogú könyvtári tagságot beiratkozással lehet szerezni. A könyvtárba beiratkozhat minden magyar és külföldi állampolgár, aki a könyvtár használatának szabályait elfogadja és a jelen szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. A kötelezettségvállalást aláírásával is igazolja.

Beiratkozáskor a következő személyes adatokat, hitelt érdemlő dokumentumok (személyi igazolvány, diákigazolvány, útlevél) bemutatásával kell igazolni:

– Név (leánykori név)

– Anyja neve

– Születési hely és idő

– Állandó lakhelye és levelezési címe (ideiglenes lakcím)

– Személyi igazolvány vagy útlevél száma

16 éven aluli könyvtárhasználó esetében a könyvtári tagsághoz szülőjének, gondviselőjének írásos hozzájárulása, a jótálló nyilatkozat kitöltése (jótállása) szükséges.

Külföldi állampolgárok esetén a beiratkozás feltétele az ideiglenes tartózkodási engedély és az útlevél bemutatása. Az ideiglenes tartózkodási engedély hiányában egy 18 éven felüli magyar állampolgár kezessége szükséges.

A statisztikai nyilvántartás számára a könyvtár kéri a foglalkozás, a munkahely, ill. tanuló esetében az oktatási intézmény megnevezését és adatait, de ezek közlése nem kötelező.

Ezek az adatok az olvasó törzslapjára kerülnek fel és a számítógépes adatbázisban is rögzítjük. A törzslapot a hátoldalon alá kell íratni.

 

A könyvtárhasználóról rögzített adatok kezelése:

A könyvtárhasználóról felvett adatok kizárólag könyvtári nyilvántartások vezetésére, könyvtári statisztikák készítésére illetve tudományos kutatás céljaira használhatóak fel. Az adatokat a könyvtár harmadik fél részére nem adhatja át, nyilvánosságra nem hozhatja az adatközlő írásos beleegyezése nélkül. A nyilvántartásokat úgy kell vezetni, az adathordozó dokumentumokat úgy kell tárolni, hogy azokhoz kizárólag munkaköri leírások alapján erre jogosultak, a könyvtári nyilvántartások vezetésével megbízott személyek férhessenek hozzá. Az adatok jogszabályok szerinti kezeléséért a könyvtár minden dolgozója felelős.

Az olvasóról vezetett nyilvántartásokat – kérésére – ha az intézmény felé tartozása nincs, meg kell semmisíteni. Az olvasó bármikor betekinthet az őt érintő nyilvántartásba, tartozásáról nyomtatott jegyzéket kérhet.

A személyi adatváltozás bejelentése a könyvtárhasználó, a változás átvezetése a könyvtár erre kijelölt munkatársainak a kötelessége.

A beiratkozási naplóba a következő adatok kerülnek:

 • törzsszám
 • az olvasó neve
 • beiratkozási díj összege

Beiratkozáskor az olvasónak a melléklet szerinti díjat kell befizetnie.

Diákok, nyugdíjasok kedvezményes díjat fizetnek.

Tanulóknak 16 éves korig, a 70 éven felülieknek és a közgyűjtemények dolgozóinak a beiratkozás díjtalan.

Súlyos fogyatékosságot tanúsító igazolvánnyal rendelkezők ugyancsak mentesülnek a beiratkozási díj fizetése alól.

A beiratkozási és egyéb szolgáltatási díjak változásáról a könyvtárhasználókat tájékoztatni kell!

A beiratkozás a beiratkozás napjától számított 1 évig érvényes, ezt követően a beiratkozást meg kell újítani, és a következő 1 évre az aktuális beiratkozási díjat meg kell fizetni!

2. A könyvtár rendezvényei

A könyvtár használatát bemutató foglalkozásokon a részvétel díjtalan. A könyvtár által meghirdetett, anyagköltséggel járó kézműves, egyéb kulturális, ismeretterjesztő foglalkozások részvételi díja 300/400/500/1000,- Ft/fő. Lehetőséget biztosítunk továbbá foglalkozások, előadások megrendelésére is. Az egyéni kérés alapján készített foglalkozások díja: 500,- Ft/fő. A foglalkozásokat a megvalósítás előtt minimum két héttel kell igényelni, megbeszélni az intézmény vezetőjével, illetve a megvalósításban résztvevő munkatársakkal.

IV. Könyvtári tagsághoz kötött szolgáltatások

1. A könyvtári dokumentumok helyben használata

• A könyvtár valamennyi szolgáltató helyén biztosítja, hogy állományának erre rendelt részét látogatói helyben használhassák.
• A könyvtárhasználók – a kézikönyvtár és a helyismereti gyűjtemény kivételével – minden korlátozás nélkül kézbe vehetik a szabadpolcon elhelyezett dokumentumokat, fel kell azonban hívni a figyelmüket arra, hogy azokat használat után hagyják az asztalukon.
• A raktárban tárolt dokumentumok használatához az olvasónak – a könyvtáros segítő közreműködésével – kérőlapot kell kitölteni. Ezen fel kell tüntetni a dokumentum és az olvasó azonosításához szükséges adatokat, és a kérőlapot alá kell írnia mind az olvasónak, mind a könyvtárosnak.
• A könyv kiadásának a regisztrálása után kerülhet csak felhasználóhoz dokumentum a helyismereti gyűjteményből, a raktárból és a kézikönyvtári állományból. Ezeket az állományegységeket a könyvtáros adja át a felhasználónak és ő is veszi vissza tőlük.
• A könyvtári dokumentumok használatakor az olvasónak ügyelnie kell azok épségére, tisztán tartására. Rongálás, csonkítás, beleírás, aláhúzás stb. esetén a szolgálatot teljesítő könyvtáros a dokumentumhasználatot köteles felfüggeszteni és az olvasót a szolgáltatás igénybevételétől akár egy évre is eltiltani, az okozott kárt megtéríttetni.

2. Kölcsönzés

Kölcsönözni csak érvényes olvasójeggyel lehet. Az olvasójegy elvesztése esetén díj ellenében új olvasójegy váltható. A kölcsönzés a Szikla integrált könyvtári programmal történik. Az egy alkalommal kölcsönözhető dokumentumok száma 5 könyv és legfeljebb 5 nem hagyományos dokumentum lehet, azaz az egy alkalommal kikölcsönözhető dokumentumok maximális száma 10 db.
Az olvasó a szabadpolcokon elhelyezett állományt kölcsönözheti. Kivétel ez alól a kézikönyvtár, valamint a helyben használatra kijelölt állományrészek. Az ezekben található könyvek egyedi elbírálás alapján adhatóak ki. A helyismereti gyűjtemény a könyvtár értékes különgyűjteménye, ezért csak a többpéldányos könyvek kölcsönözhetőek, egyéb
dokumentumok csak az intézményvezető külön engedélyével adhatóak ki. A kölcsönzési idő 4 hét, azonban ha az olvasónak több időre van szüksége, akkor hosszabbítást kérhet a dokumentumokra.
Az olvasóknak a könyvtári dokumentumokat gondosan kell kezelniük, azokba bejegyezni, aláhúzni, megcsonkítani, belőlük mellékletet, képet kiemelni nem szabad! Óvni kell a könyvet és minden egyéb dokumentumot a rongálódástól! Aki a kölcsönvett, vagy helyben olvasásra kapott, a könyvtár tulajdonát képező dokumentumot megrongálja, köteles a kárt megtéríteni!
A könyvtáros segítséget nyújt a katalógusok, adatbázisok, internet használatához. A számítógépek, és az internet használatára külön szabályzat vonatkozik.

3. Előjegyzés

Az olvasó kérésére az új könyveket, illetve a kikölcsönzött dokumentumokat előjegyezzük. Az előjegyzést 3 hónapig tartjuk nyilván. A dokumentum megérkezésekor az olvasót e-mailben értesítjük, és a dokumentumot részére két hétig eltesszük.

4. Hosszabbítás

A kölcsönzési határidő hosszabbítására a lejárati időn belül két alkalommal van lehetőség. Hosszabbítást lehet kérni személyesen, telefonon vagy e-mailben.
Nem hosszabbítható lejárt határidejű vagy előjegyzett dokumentum, valamint a 28 napnál rövidebb kölcsönzési időre kijelölt állományrészekbe tartozó dokumentumok.
Ha az olvasó a hosszabbítás lejárta után nem hozza vissza a dokumentumot, új kölcsönzésre nem kerülhet sor. Az igen keresett, kis példányszámban meglévő művek kölcsönzési határideje nem hosszabbítható meg.

5. Eljárás késedelem esetén, felszólítások:

A kölcsönzési határidő lejárta után 3 alkalommal szólítjuk fel az olvasót a nála lévő dokumentumok visszahozatalára.
A határidő lejárta után visszahozott dokumentumok után az olvasó késedelmi díjat fizet. A késedelmi díj összegéről a szabályzat melléklete rendelkezik.
Valamennyi felszólítás a postaköltséget is tartalmazza. A felszólítások díja automatikusan változik a postaköltségek emelkedésével.
Az olvasó újra csak akkor kölcsönözhet, ha a könyvtár felé nincs tartozása. Amennyiben az olvasó a kölcsönzött dokumentumokat a felszólítások után sem hozza vissza, és nem gondoskodik annak sem pótlásáról, sem értékének megtérítéséről, akkor a követelés érvényesítésére a könyvtár eljárást indít.
A kikölcsönzött dokumentumot vissza nem szolgáltató, illetve az elveszett, megrongált dokumentumok árát meg nem térítő olvasó nem hosszabbíthatja meg a könyvtári tagságát addig, amíg tartozását nem rendezi. A könyvtári szabályokat megszegő olvasótól a könyvtár a használat jogát időlegesen, vagy véglegesen megvonhatja.

6. Elveszett dokumentumok pótlása:

Az elveszett vagy megrongálódott dokumentumokat lehetőleg azonos kiadású példánnyal, vagy annak másolatával kell/lehet pótolni vagy azokat a könyvtár által megállapított gyűjteményi értéken megtéríteni, amely értékösszeg azonban az eredeti ár többszöröse is lehet. Az alap gyűjteményi érték meghatározása: a dokumentum reprográfiai másolásának díja a könyvtár mindenkori díjszabása szerint, plusz a dokumentum beköttetésének díja, amelyet a kötészet állapít meg.

7. Könyvtárközi kölcsönzés:

A könyvtár állományában nem található műveket és dokumentum részekről másolatokat könyvtárközi kölcsönzés útján kérheti az olvasó más intézményektől az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer keretében.
Eredeti dokumentum könyvtárközi kölcsönzésekor a könyvtár felszámolt díjak nélkül küldi el a kért dokumentumot, de a könyvek visszaküldésének költségét a szolgáltatást igénybe vevő olvasónak, illetve a kérő könyvtárnak kell fizetnie a mindenkori postai díjszabás szerint.
Eredeti formában nem kölcsönözhető az olvasótermek régi és ritka állománya, valamint muzeális anyaga, a Helyismereti gyűjtemény és a könyvtár egyéb különgyűjteményeinek egy példányos dokumentumai, az olvasótermek gyakran használt állománya, valamint az időszaki kiadványok.
A könyvtár a kölcsönzési gyűjteményében meglévő dokumentumokat más könyvtárak használói számára is hozzáférhetővé teszi, könyvtárközi kölcsönzéssel. A folyóiratok cikkeiről és a helytörténeti dokumentumokról másolatot készít, így biztosítja a könyvtárközi kölcsönzést.

8. A számítógép használat feltételei:

A felnőtt könyvtárban az internet szolgáltatást a látogatók térítési díj fejében vehetik igénybe. A gyermekkönyvtárban a beiratkozott olvasók térítésmentesen használhatják. A felhasználói igénytől függően az internethasználatot a könyvtár időkorlátozással teszi lehetővé. (A fizetendő díjakat a melléklet tartalmazza.)

9. Térítéses reprográfiai és irodai szolgáltatások

a) Digitális másolat készítése (szkennelés, digitalizálás külső adathordozóra)
b) Fénymásolás megrendelése (A4, A3 – fekete-fehér, színes)
c) Laminálás (A4, A3)
d) Nyomtatás (A4, A3 – fekete-fehér, színes)
e) Spirálozás, átlátszó elő- és hátlappal
A vonatkozó díjtételeket az 1. sz. melléklet tartalmazza.

10. Bibliográfiai és szakirodalmi tájékoztatás, irodalomkutatás

Amennyiben a felhasználó a tájékoztatást írásban kéri, illetve ahhoz nem elsősorban a tájékoztatás célját szolgáló kiadványokat, információhordozókat is fel kell használni (pld. rejtett bibliográfiák, folyóiratok éves tartalommutatói, stb.), annak elvégzéséért térítési díjat kell fizetnie. A könyvtár és a felhasználó előzetesen megállapodik a fizetendő díjban.

11. Témafigyelés

A felhasználók igénye alapján a könyvtár témafigyelést vállal a felnőtt olvasószolgálati részlegben előfizetett hírlapokból és folyóiratokból. Megállapodás csak a téma pontos megfogalmazása és a figyelendő dokumentumok tételes felsorolása esetén köthető. A szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni. A könyvtár csak érvényes megállapodás esetén végzi el a munkát.

12. CD, DVD és diafilm kölcsönzés

A könyvtár a rendelkezésére álló zenei CD, DVD és diafilm jellegű dokumentumokat térítési díj fejében, a hangoskönyveket térítési díj nélkül kölcsönzi.

13. Játszóház

A gyermekkönyvtár népszerűsítése és szolgáltatásainak bővítése érdekében intézményünk Dinóbirodalom néven játszóházat működtet. A játszóház nyitvatartási ideje megegyezik a könyvtár nyitvatartási idejével. A játszóház foglalkozásait, rendezvényeit 0-14 éves korú gyermekek vehetik igénybe. A játszóházban váltócipő használata kötelező!
Bejelentkezés alapján fogadjuk az óvodás, kisiskolás csoportokat. Részükre – igény szerint – programokat is biztosítunk. Szombatonként a játszóház családi foglalkozások színhelye, amelyekről minden hónap elején hirdetésben tájékoztatjuk a látogatóinkat (Facebook, plakát, Komlói Kirakat, honlap). A programok megvalósításában szorosan együttműködik a muzeális gyűjtemény és a gyermekkönyvtár, így színesebb, több témát is érintő rendezvényeket tudunk megvalósítani. Születésnapok, családi rendezvények megvalósításához térítési díj ellenében bérlési lehetőséget biztosítunk.

V. A látogatóközpont és a muzeális gyűjtemény használata

1. A látogatóközpont és a muzeális gyűjtemény illemszabályai

Minden látogatótól megköveteli az intézményhez illő, kulturált viselkedést.
A kiállítási tárgyakhoz hozzáérni – kivéve a táblával jelzett eszközöknél – , azokat kézbe venni tilos! Ellenkező esetben a kiállítási tárgyakban esetlegesen bekövetkező károkért a látogatót teljes büntetőjogi felelősség terheli, az okozott kárt pedig köteles megtéríteni.

2. A muzeális gyűjtemény kölcsönzési szabályai:

A muzeális gyűjteményben őrzött kulturális javak igény szerint, meghatározott feltételek mellett kölcsönözhetőek. A kölcsönzés pontos feltételeit a 29/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet a muzeális intézményekben őrzött kulturális javak kölcsönzéséről rögzíti.

3. A muzeális gyűjtemény szakkönyvtári anyagának használata:

A helytörténeti- ill. természettudományi gyűjtemény szakkönyvtáraiban őrzött dokumentumokba előzetes egyeztetést követően ingyenes betekintést biztosítunk. A muzeális gyűjteményben őrzött dokumentumok kölcsönzésére nincs lehetőség, azonban szkennelést, másolást térítés ellenében – a könyvtárban – vállalunk. Az intézmény által biztosított szolgáltatások és díjszabások a mellékletben olvashatók.

4. A muzeális gyűjtemény nem nyilvános gyűjteményeinek és raktárainak látogathatósága:

A muzeális gyűjtemény nem nyilvános részei és a raktárak a látogatók számára nem megtekinthetők. Indokolt esetben, előzetes egyeztetést követően, az intézményvezető engedélyével, a muzeális gyűjtemény alkalmazottainak jelenlétében a nem nyilvános gyűjteményi anyagba betekinthetőséget biztosítunk.

5. Kutatási tevékenység:

Előzetes egyeztetést követően a muzeális gyűjteményben lehetőséget biztosítunk tudományos kutatómunka (szakdolgozathoz, diplomamunkához történő adatgyűjtés vagy konkrét kutatási tevékenység) végzésére. Ehhez a gyűjteményekben őrzött dokumentumok és kulturális javak egyaránt felhasználhatóak, amennyiben a kutatómunka azok épségét nem veszélyezteti.

6. Múzeumpedagógiai foglalkozások:

A látogatóközpontban és a muzeális gyűjteményben lehetőség van múzeumpedagógiai foglalkozások igénybevételére. A történeti és természettudományi gyűjtőkörnek megfelelően a foglalkozások elsősorban e két területre koncentrálnak. Ezeken belül előzetes egyeztetést (2 héttel korábban) követően bármilyen témában tartunk foglalkozásokat.

VI. Záró rendelkezések

A könyvtárhasználat jogának felfüggesztése:

A könyvtár ideiglenesen vagy véglegesen megtagadhatja a szolgáltatások teljesítését attól, akinek tartozása van, illetve attól, aki a könyvtár használatára vonatkozó szabályokat megszegi. Eltiltható a könyvtár használatától az, akinek a magatartása a többi könyvtárhasználót jogai gyakorlásában tartósan akadályozza, egészségét veszélyezteti, nyugalmát tartósan zavarja.

A könyvtár használója kezdeményezheti a könyvtárhasználati szabályzat módosítását a fenntartónál.